Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES


1.1 Account: het e-mailadres waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van Go2People

1.2 Accountgegevens: de gegevens die Go2People verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan de klant, inclusief, indien van toepassing voor de facturering en voorzover mogelijk, verbruiksgegevens over dataverkeer

1.3 Diensten: de diensten of opdrachten die door Go2People ten behoeve van klanten worden verricht

1.4 Klant: de partij die met Go2People een overeenkomst heeft gesloten

1.5 Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door Go2People teneinde de klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem

1.6 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan

1.7 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Go2People en een klant op grond waarvan Go2People diensten ten behoeve van de klant worden verricht

1.8 Plugin: een computerprogramma dat het Go2People systeem uitbreidt.

1.9 Skin: een uitbreiding op het systeem van Go2People die de verschijning van het systeem aanpast.

1.9 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur en programmatuur waarmee Go2People de klant toegang tot haar diensten verleent

1.10 Verkeersgegevens: de overige gegevens die de klant genereert op de systemen van Go2People door van de Go2People diensten gebruik te maken


ARTIKEL 2 ALGEMEEN


2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Go2People en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.2 Alle door Go2People gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Go2People een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant Go2People diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door Go2People mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is Go2People gehouden al hetgeen Go2People reeds heeft ontvangen aan de klant terug te betalen. Go2People kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.

2.3 Go2People is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 12.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van art. 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.


ARTIKEL 3 VERPLICHTINGEN VAN GO2PEOPLE


3.1 Go2People spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:

 • het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via internet met het systeem gemaakt worden;
 • de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

3.2 Go2People kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem garanderen.

3.3 Go2People onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Go2People hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 en 4.3 van deze algemene voorwaarden.


ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT


4.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker verwacht mag worden. De klant stelt Go2People zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

4.2 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Go2People, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door een verkeerd geconfigureerde skin of plugin. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door Go2People toegestane verbinding met het systeem bestaat.

4.3 Het is de klant niet toegestaan het systeem te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

 • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij Go2People;
 • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
 • sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 • hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

4.4 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Go2People hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een skin of plugin te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

4.5 De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

4.6 De klant geeft bij deze toestemming aan Go2People zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Go2People welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Go2People en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Go2People hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. De privacyverklaring geeft een specifiekere omschrijving van deze registratie, op http://www.go2people.com/privacy


ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID


5.1 Go2People is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Go2People. Met name is Go2People niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet bij Go2People of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van Go2People, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, log-in procedure, account en e-mailadres.

5.2 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Go2People voortvloeiende schade.

5.3 De klant vrijwaart Go2People tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van de account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

5.4 Go2People is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.4. Bovendien is Go2People in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens Go2People ontstaat.

5.5 In het geval van spamming zoals omschreven in artikel 4.2, is de klant een onmiddelijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 100.000 euro per overtreding verschuldigt plus 10.000 euro voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, onverminderd de rechten krachtens de wet tot het vorderen van schadevergoeding.


ARTIKEL 6 GO2PEOPLE DIENSTEN


6.1 Go2People verleent voor toegang tot het systeem aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem voor de duur van de overeenkomst te gebruiken.

6.2 Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden per dienst apart bekendgemaakt. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend een fair use policy, toegangsrecht en eigendomsrecht.

6.3 Go2People biedt klanten de mogelijkheid plugins te schrijven. Go2People stelt hiertoe zijn API beschikbaar. Bij exploitatie van een commerciƫle plugin, ter discretie van Go2People te bepalen, zijn daarvoor vastgestelde additionele vergoedingen verschuldigd. Indien Go2People in opdracht van een klant een plugin ontwerpt, berusten alle intellectuele eigendomsrechten terzake van die plugin bij Go2People.

6.4 Go2People is gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant niet op tijd aan zijn betalingsverplichting voldoet. Go2People zal een ontzegging of beperking eerst vijf (5) dagen nadat de klant hiervan door Go2People op de hoogte is gesteld, effectueren. Go2People is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van Go2People levert voor partijen bindend bewijs op inzake de vervulling van de betalingsverplichting, behoudens tegenbewijs door de klant.


ARTIKEL 7 DIENSTEN VAN DERDEN


7.1 Voor veel diensten is Go2People afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen, bijvoorbeeld bij internettelefonie of het versturen van SMSen en elektronische faxen. In dat geval sluit de klant veelal twee verschillende overeenkomsten, 1 met Go2People en 1 met de derde partij. Go2People is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.


ARTIKEL 8 KLACHTEN


8.1 Go2People neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op Go2People diensten en/of gedragingen of handelingen van klanten.

8.2 Go2People spant zich in klachten omtrent de Go2People diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Go2People diensten te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 3 werkdagen melden bij de afdeling klantenservice, bij voorkeur per e-mail. De klacht wordt, indien mogelijk, 3 werkdagen na ontvangst van de klacht, door Go2People in behandeling genomen. Klant wordt daarvan, indien mogelijk, 3 werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.

8.3 Go2People spant zich in klachten omtrent handelingen of gedragingen door Go2People klanten zo goed mogelijk te behandelen. De klant kan klachten over abuse, spam of illegale handelingen door Go2People klanten binnen 3 werkdagen naar het e-mail adres abuse@go2people.nl sturen, mits vergezeld van de relevante loggevens, inclusief tijdstippen en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht.

8.4 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.


ARTIKEL 9 BEHEER VAN HET SYSTEEM


9.1 Go2People is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Go2People te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Go2People ontstaat.

9.2 Go2People is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Go2People ontstaat. Go2People zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.


ARTIKEL 10 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST


10.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Go2People de opzegging ontvangt.


ARTIKEL 11 ONTBINDING


11.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Go2People gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Go2People te voldoen, is Go2People gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Go2People dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Go2People tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Go2People verder toekomende rechten.

11.2 Go2People is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Go2People diensten te staken indien de klant:

 • aan Go2People valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
 • nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
 • de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
 • in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.4;
 • in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
 • surseance van betaling heeft aangevraagd;
 • onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.

ARTIKEL 12 PRIJZEN


12.1 De klant is afhankelijk van de te leveren Go2People dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.

12.2 Go2People is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt via de e-mail en op de webpagina's van Go2People. De klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van art. 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.


ARTIKEL 13 BETALING


13.1 De aan Go2People verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen.

13.2 Indien de klant niet binnen de termijn van art. 13.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 10,-- tenzij Go2People aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.


ARTIKEL 14 OVERMACHT


14.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Go2People niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen.Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

14.2 Go2People heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Go2People haar verbintenis had moeten nakomen.

14.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Go2People opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Go2People niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.


ARTIKEL 15 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT


15.1 Op elke overeenkomst tussen Go2People en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen Go2People en de klant.

15.2 Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van art. 15.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat Go2People een beroep op art. 15.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

15.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Social


Go2People

Deze website is gemaakt door Go2People.

Wilt u uw adresadministratie automatiseren of online brengen?

Neem dan contact met ons op.


go2people